Mădălina Spătaru-Pralea, Doctorand

18 April 2011  |   Doctoranzi, Lingvistică, SD Litere

Titlul tezei de doctorat
Concurenţa infinitiv-conjunctiv în limba română

Coordonator ştiinţific
Prof. univ. dr. Gabriela Pană Dindelegan

Rezumat

Proiectul de cercetare intitulat Concurenţa infinitiv-conjunctiv în limba română are ca scop urmărirea, pe baza unor tipare sintactice, ponderii infinitivului în raport cu conjunctivul, din perspectivă diacronică şi sincronică, în diferite registre şi stiluri funcţionale ale limbii.

Subiectul prezintă interes deoarece limba română a cunoscut o evoluţie interesantă în ceea ce priveşte acest fenomen. Astfel, analiza textelor originale din secolul al XVI-lea a ilustrat utilizarea destul de frecventă a infinitivului. În limba secolelor următoare, gradul de folosire a acestui mod începe să scadă. Asistăm la înlocuirea treptată a infinitivului cu conjunctivul sau la folosirea în paralel a celor două tipuri de construcţii. Folosirea preponderentă a conjunctivului a dus, astfel, la îndepărtarea limbii române de tipul romanic şi apropierea de cel balcanic, unde infinitivul a dispărut parţial sau chiar complet.

În stadiul actual al limbii, gradul de extindere şi de utilizare a construcţiilor paralele cu infinitiv/conjunctiv este diferit în limba literară faţă de variantele subdialectale ale limbii. Astfel, în uzul literar, fie se manifestă preferinţa pentru înlocuirea infinitivului cu conjunctivul în anumite contexte sintactice (de exemplu, atunci când infinitivul ocupă poziţiile sintactice de obiect direct), fie se utilizează ambele forme. Subdialectal, se conturează două arii: zona sudică, sud-estică şi sud-vestică unde se preferă structurile cu conjunctivul, ca urmare a influenţei limbilor vorbite în spaţiul balcanic şi zona nordică, nord-estică şi nord-vestică, unde se conservă structurile infinitivale.

În varianta scrisă a limbii, tendinţa actuală este aceea de a utiliza structurile infinitivale. Acesată observaţie se verifică analizând texte circumscrise îndeosebi stilului ştiinţific (economice, medicale), stilului juridic-administrativ sau celui publicistic.

Interesante sunt, de asemenea, şi multiplele posibilităţi de înlocuire a structurilor infinitivale cu altele care au în componenţa lor moduri verbale ca: supin, indicativ, imperativ, gerunziu sau sinonimia cu postverbalele substantivale abstracte.

Cuvinte-cheie: lingvistică balcanică, Sprachbund, contact lingvistic, cross-lingvism, cognitivism, infinitiv, conjunctiv, predicat complex, control, operator modal, semiauxiliar modal, aspectual, polaritatea conjunctivului.

Date de contact
E-mail: pralea_madalina(at)yahoo.com

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual

În perioada 2002-2006, am fost studentă a Facultății de Litere, Universitatea din Bucureşti, secţia Română – Franceză. Am absolvit cu lucrarea de licenţă intitulată Grupuri nominale complexe în limba română actuală, coordonată de doamna conf. univ. dr. Camelia Stan.

În intervalul 2006–2007, am urmat cursurile programului de masterat, “Limba română: structură şi strategii de comunicare”, din cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti. Finalizarea acestui nivel de studii a fost marcată de susţinerea disertaţiei cu titlul Forme ale pronumelui nehotărât în limba română actuală, coordonată de conf. univ. dr. Camelia Stan.

În prezent, sunt preparator la Catedra de Limba Română şi Centrul de Lingvistică Teoretică şi Aplicată (CLTA) din cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti.

Activitatea mea didactică constă în predarea de cursuri de limba română pentru studenţii străini. Aceste cursuri sunt organizate în cadrul Departamentului pentru studenţi străini (Catedra de Limba Română). Fenomenul achiziţiei limbii şi predarea limbii române ca limbă străină constituie alte două arii de interes.

Testimonial
Cursurile organizate de Şcoala Doctorală în anul I s-au dovedit a fi de o reală importanţă în crearea cadrului metodologic al tezei mele, dar și în formarea mea ca cercetător. Cursurile, cu caracter modular, au acoperit domenii precum: lingvistică, istoria limbii, semantică şi pragmatică. La acestea, s-au adăugat prelegerile ţinute de profesorii veniţi din diferite centre universitare din străinătate. Acest lucru mi-a permis contactul cu noi moduri de abordare a diferitelor teorii şi interpretări date aspectelor lingvistice. Întrucât modurile de abordare a teoriilor diferă de la o şcoală lingvistică la alta, participarea la aceste cursuri mi-a facilitat orientarea către un cadru teoretic şi metodologic potrivit temei mele.

Acestora li s-au adaugă discuţiile permanente cu profesorul coordonator, dar şi cele avute cu specialişti în domeniul lingvisticii balcanice sau al dialectologiei, spre exemplu. Toate aceste dezbateri m-au ajutat în dezvoltarea unor idei şi aspecte teoretice pe care le-am abordat în lucrare.

O contribuţie semnificativă au avut şi atelierele stabilite pentru fiecare semestru din anul I, deoarece în acest fel am putut împărtăşi din experienţa colegilor.

Stagii de cercetare
În perioada octombrie 2009 – ianuarie 2010, am efectuat un stagiu de pregătire la Institut des Langues et Civilisations Orientales de Paris (INALCO), Franţa, sub îndrumarea conf. univ. dr. Alexandru Mardale. Pe tot parcursul stagiului, am participat la diferite conferinţe, cursuri şi workshop-uri organizate pe teme de semantică, sintaxă, desfăşurate fie în cadrul institutului mai sus amintit, fie în cadrul Universităţii Paris VII.

Tot în această perioadă, am adunat şi majoritatea titlurilor ce alcătuiesc acum bibliografia proiectului de cercetare. Publicaţiile au fost consultate la următoarele biblioteci: Bibliothèque de la Sorbonne, din cadrul Universităţii Paris IV; Bibliothèque Sorbonne Nouvelle din cadrul Universităţii Paris III; Biblioteca din cadrul Universităţii Paris VII; Bibliothèque publique et d’informations, din cadrul Centre Pompidou.

Conferinţe, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCATI

Participarea Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2011, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția “Lingvistică”), 5 iulie 2011.

“Vitalitatea infinitivului în construcțiile prepoziționale de tip circumstanțial”, colocviul internațional Nouvelles approches en Linguistique, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția “Lingvistică”), 20 mai 2011.

“Observații asupra construcției relative infinitivale în perioada actuală”, seminarul național Modernitate și interdisciplinaritate în cercetarea lingvistică actuală, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, 9 aprilie 2011.

Prezentarea raportului stagiului de cercetare, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 – sinteza stagiului de cercetare în străinătate efectuat de doctoranzii seriei 2008-2011 în anul universitar 2009-2010, Universitatea din București, Facultatea de Litere,  Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția “Lingvistică”),  16 iulie 2010.

“Construcţia relativă infinitivală în textele netraduse de secol XVI şi XVII (Observaţii asupra concurenţei infinitiv/conjunctiv)”, seminarul naţional Modernitate şi interdisciplinaritate în cercetarea lingvistică actuală,  Universitatea din București, Facultatea de Litere, Şcoala Doctorală a Facultății de Litere (secția Lingvistică), 15 – 16 iulie 2010.

“Selecţia modurilor conjunctiv şi indicativ în limba română”, Current Trends in Linguistics/Nouvelles approches en linguistique, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Şcoala Doctorală a Facultății de Litere, 17 – 19 iunie 2010.

“Concurenţa infinitiv-conjunctiv în limba română”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2009, Școala Doctorală a Facultății de Litere, Universitatea din București, 4 iulie 2009.

“Rolul interacțiunii verbale în procesul de achiziție a limbii”, seminarul național Direcții actuale în cercetarea lingvistică, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, 29 – 30 mai 2009.

“Observații asupra infinitivului în limba română și  neogreacă. Aspecte ale achiziției infinitivale românești de către non-nativii greci”, seminarul internațional Modele de analiză: semantică/sintaxă/pragmatică, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, 14 – 16 mai 2009.

În afara proiectului EDUCATI
“Rolul interacţiunii verbale în procesul de achiziţie a limbii”, Cel de-al 8-lea Colocviu Internaţional al Catedrei de limba română şi Centrul de Lingvistică Teoretică şi Aplicată (CLTA) Limba română: teme actuale, Facultatea de Litere, București, 5 – 6 decembrie 2008.

Publicaţii

În cadrul proiectului EDUCATI
“Selecţia modurilor conjunctiv şi indicativ în limba română”  articol publicat în revista Şcolii Doctorale din cadrul Facultății de Litere – secția Lingvistică, Studies in Linguistics and Communication 2010, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 79-88.

“Vitalitatea infinitivului în construcțiile prepoziționale de tip circumstanțial” articol publicat în revista Şcolii Doctorale din cadrul Facultății de Litere – secția Lingvistică, Studies in Linguistics and Communication 2011, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 75-86.

“Construcţia relativă infinitivală în textele netraduse de secol XVI şi XVII (observaţii asupra concurenţei infinitiv/conjunctiv)” articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Litere, Cercetări și studii 2010, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu / Mircea Anghelescu (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 301-310.

“Observații asupra construcției relative infinitivale în perioada actuală” articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Litere, Cercetări și studii 2011, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu / Mircea Anghelescu (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 287-298.

În afara proiectului EDUCATI
“Concurenţa infinitiv/conjunctiv în limba română actuală”, Revue Roumaine de Linguistique (2011) (în curs de publicare).

“Rolul interacţiunii verbale în procesul de achiziţie a limbii”, Limba română: teme actuale. Actele celui de-al 8-lea colocviu al Catedrei de Limba Română (Bucureşti, 5 – 6 decembrie 2008), Rodica Zafiu, Gabriela Stoica, Mihalela N. Constantinescu (ed(s)), Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, pp. 336-346.

Altele
Limba română: ipostaze ale variației lingvistice, Cel de-al 10-lea Colocviu Internaţional al Catedrei de limba română şi Centrul de Lingvistică Teoretică şi Aplicată (CLTA) din cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea din București, 3 – 4 decembrie 2010 (asistenţă).

Reprezentări ale lumii/Representations of the World, Conferinţa ştiinţifică anuală a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti, 5 – 6 noiembrie 2010 (asistenţă).

Recenzii / Prezentări de carte
Kim Schulte, Prepositional Infinitives in Romance languages. A Usage-Based Approach to Syntactic Change Peter Lang, Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Wien, 2007.

“Olga Miseška Tomić, Balkan Sprachbund Morpho – syntactic features”, Tomic, Olga Miseška, Balkan Sprachbund Morpho-Syntactic Features, vol. 67 Studies in Natural Language and Linguistic Theory, Springer, Dordrecht, The Netherlands, 2006.

Alessandra Girgi 2010, About the Speaker. Towards a Syntax of Indexicality, Oxford, Oxford University Press (în curs de apariţie).

Brian D. Joseph 1983/2009, The Synchrony and Diachrony of the Balkan Infinitive. A study in areal, general, and historical linguistics. Cambridge, Cambridge University Press (Second edition) (în curs de apariţie).

Doctoranzi