Mihail Enăchescu, Doctorand

Titlul tezei de doctorat
“Homo”-”vir”-”mulier” în latină şi limbile romanice

Conducător ştiinţific
Prof. univ. dr. Sanda Rîpeanu

Rezumat
Bazându-se pe principiile semanticii structurale şi pe teoria câmpurilor lexicale, lucrarea are în vedere reprezentarea conţinutului “homo”-”vir”-”mulier” în latină şi limbile romanice, acordând atenţie limbilor spaniolă şi română. Punctul de plecare îl reprezintă configurarea paradigmei “homo”-”vir”-”mulier” în cele două norme ale latinei: cea cultă şi cea populară. Cercetarea se extinde, apoi, la configurarea acestei paradigme în limbile spaniolă şi română, bazându-se pe un corpus care cuprinde texte literare, medicale şi filosofice contemporane.

Se vor studia, astfel, relaţiile lexicale ce se stabilesc între membrii paradigmei (sinonimie, antonimie, hiponimie), precum şi rolul masculinelor generice.

Cuvinte-cheie: semantica structurală, câmp lexical, hiponimie, masculine generice

Date de contact
E-mail: mihail_enachescu(at)yahoo.es

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
În anul 2004 am absolvit Facultatea de Litere a Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, secţia Spaniolă-Franceză. În cadrul aceleiaşi facultăţi am urmat masterul intitulat “Studii integraliste”. Acesta  se axa pe lingvistică generală şi pe doctrina lui E. Coşeriu. Anul 2005 a marcat finalizarea acestui program, pentru ca 3 ani mai târziu, în 2008, să urmeze absolvirea celui de-al doilea master, “Lingvistică romanică”, din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Craiova.

Începând cu anul 2008 sunt preparator la Catedra de Lingvistică romanică, Limbi şi Literaturi Iberoromanice a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii din Bucureşti.

Tot din anul 2008 sunt înscris la doctorat cu o teză ce are ca suport doctrina lui E. Coşeriu și care este coordonată de doamna prof. univ. dr. Sanda Rîpeanu.

Testimonial
În primul an, am reuşit să realizez progrese atât în ceea ce priveşte pregătirea teoretică, dar mai ales sub aspectul metodelor de analiză calitativă, cantitativă şi al realizării unui cadru teoretic solid pentru abordarea şi analizarea temei propuse. Din acest punct de vedere, m-am bucurat pe deplin de susţinerea doamnei profesor coordonator.

Un moment important în parcursul doctoral l-a constituit stagiul de cercetare la Salamanca. Acesta mi-a facilitat accesul la o serie de resurse bibliografice de cea mai mare însemnătate, resurse de ajutorul cărora nu aş fi putut beneficia în România.

Stagii de cercetare
Stagiul de cercetare din cadrul proiectului a fost de aproximativ 4 luni (1 februarie 2010 – 10 iunie 2010), s-a desfăşurat în Spania, Salamanca, Universitatea din Salamanca şi a fost coordonat de profesorul Fernando Sánchez Miret. Această perioadă a fost importantă, atât pentru că am avut posibilitatea să mă documentez la diverse biblioteci, cât şi pentru că am reuşit să scriu articole, capitole din teză.

Conferinţe, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Istorie şi ideologie în structurile lexicale ale limbii”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară – Dimensiunea interdisciplinară / pluridisciplinară a studiilor universitare doctorale, Universitatea din București, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, București, 3 septembrie 2011.

“Representaciones de la lengua en la definición lexicográfica”, colocviul internațional Reprezentări ale limbii în lingvistica actuală, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, 28 mai 2011.

“Rom. Om, generic şi specific”, Al IV-lea Colocviu al anului al III-lea,  Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, 29 ianuarie 2011.

Prezentarea raportului stagiului de cercetare, Rezidenţialele Interdisciplinare de Vară 2010 – bilanţ de etapă în pregătirea doctorală – evaluare – autoevaluare – perspective, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, 27 septembrie 2010.

Hombre: ¿sincretismo o neutralización?”, colocviul  internaţional Cercetarea lingvistică actuală: concepte, demersuri, subdomenii de aplicaţie, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, 2 iulie 2010.

“HOMO – VIR – MULIER în latină şi limbile romanice, Rezidenţialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, 1 septembrie 2009.

“Configuración de la estructura lexical hombre –varón – mujer en el Poema de Mio Cid”, colocviul internaţional Modele Teoretice în cercetarea lingvistică actuală, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale, 7 iunie 2009.

“Hombre-varón în perspectivă diacronică”, colocviul naţional Timpul – axe de interpretare, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale, 25 aprilie 2009.

În afara proiectului EDUCATI
“Configuración del campo léxico hombre-varón-mujer en el lenguaje periodístico”, conferinţa internaţionala El otro-lo otro-la otredad, Facultatea de Pedagogie, Universitatea Comenius din Bratislava, Bratislava, 21 – 23 octombrie 2009.

Homovirmulier în latină şi limbile romanice”, Sesiunea ştiinţifică anuală a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Bucureşti, 7 – 8 noiembrie 2008.

Publicaţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Varón în perspectivă diacronică”, articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Limbi şi Identităţi Culturale”, Alexandra Cuniţă / Marina-Oltea Păunescu / Flavia Florea (coords), Regards croisés sur le TEMPS, Piteşti, Editura Paralela 45, 2011, pp. 182-189.

“Los campos léxicos a la luz de la semántica estructural (Hombre, varón y mujer en el Poema de Mío Cid)”, articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Limbi şi Identităţi Culturale”, Alexandra Cuniţă / Marina-Oltea Păunescu / Flavia Florea (coords), De la linguistique à la didactique des langues: le problème des modèles linguistiques, Piteşti, Editura Paralela 45, 2011, pp. 49-54.

În afara proiectului EDUCATI
“Bilingüismo y diglosia en Galicia”, în Analele Universităţii din Craiova – Seria Ştiinţe filologice, lingvistică, anul XXVIII, nr. 1-2, 2006, pag. 299-307.

“La individualidad del gallego dentro del grupo iberorrománico”, în Omagiu aniversar academicianului Marius Sala, Craiova, Editura Universitaria, 2007, pp. 264-274.

Hombre – varón en español – lenguaje periodístico”, în Actas del Congreso Internacional El otro-lo otro-la otredad, Facultad de Pedagogía, Universidad Comenius de Bratislava, Bratislava, 21 – 23 octombrie 2009 (în curs de publicare).

Doctoranzi