Mariana Preda, Doctorand

14 March 2011  |   Doctoranzi, Lingvistică, SD Litere

Titlul tezei de doctorat
Aspecte lingvistice ale comunicării juridice actuale, aplicaţie la textele jurisdicţionale

Conducător ştiinţific
Prof. univ. dr. Adriana Stoichiţoiu Ichim

Rezumat
Teza propune atât o abordare pragmatico-discursivă a textului juridic, în special a textului jurisdicţional, cât şi o abordare terminologică, descriptivă. Este vizată, în mod special, terminologia jurisdicţională în raport cu limbajul normativ şi cu lexicul comun. Din punct de vedere teoretico-metodologic, proiectul de cercetare se încadrează în sfera lingvisticii juridice.

Cuvinte–cheie: drept, lingvistică juridică, pragmatică, discurs juridic, hotârâre judecătorească, limbaj jurisdicţional etc.

Date de contact
E-mail: predamariana(at)yahoo.com

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
Am absolvit Facultatea de Litere (specializarea Franceză – Engleză) a Universităţii din Craiova. Timp de 10 ani, am predat, în calitate de profesor titular, limba engleză la Colegiul Naţional “A. D. Ghica” din Alexandria, Teleorman, unde am obţinut gradul didactic I. Din anul 2007, sunt asistent universitar la Universitatea Româno-Americană din Bucureşti unde predau engleză juridică. Am obţinut diploma de master în “Comunicare de afaceri internaţionale” (în engleză) la Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti.

Ca doctorandă POSDRU, în primul an de stagiu doctoral am redactat şi susţinut referate pe tema comunicării juridice actuale, sub coordonarea dnei prof. univ. dr. Adriana Stoichiţoiu Ichim. Am participat la seminariile naţionale şi internaţionale desfăşurate în cadrul Şcolii Doctorale a Facultăţii Litere din cadrul Universităţii din Bucureşti.

În perioada 05 octombrie 2009 – 05 iunie 2010, am efectuat stagiul de cercetare şi  documentare în străinătate, la Université Paris Descartes, Faculté des Sciences Humaines et Sociales/Département des Sciences Sociales, École Doctorale de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales şi în cadrul Centre National de la Recherche Scientifique/Laboratoire de recherche UMR 8099 Langues-Musiques-Sociétés, sub îndrumarea domnului Frank Alvarez-Pereyre, profesor la Université Paris Descartes, Faculté des Sciences Humaines et Sociales, director de cercetare CNRS şi director al LMS (Langues, musiques, sociétés). De asemenea, am asistat la colocvii internaţionale organizate la Paris, am susţinut referatele din anul II şi am publicat, în revista Școlii Doctorale a Facultății de Litere din Bcuurești, două articole susţinute la seminarul naţional şi internaţional, ambele organizate de aceeași Școală Doctorală. În prezent sunt în etapa de finalizare a tezei de doctorat.

Testimonial
Pe parcursul primului an de studii doctorale, am susţinut examene şi referate pe comunicare juridică (pragmatică şi terminologie juridică). Sub îndrumarea profesorului coordonator, mi-am desfăşurat activitatea de cercetare şi documentare la biblioteca Facultăţii de Litere şi de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti şi la biblioteca Universităţii Româno-Americane.

Am avut întâlniri cu specialişti în drept: prof. univ. dr. Florea Măgureanu, avocat şi prodecan al Facultăţii de Drept, Universitatea Româno-Americană şi am efectut cercetare pe teren la Tribunalul Bucureşti.

Anul al doilea de doctorat mi-a oferit posibilitatea de a efectua stagiul de cercetare în străinătate, la Universitatea Paris Descartes. La sfârşitul stagiului, am participat la simpozionul internaţional şi naţional, ambele organizate de Școala Doctorală din cadrul Facultății de Litere unde am susţinut două comunicări.

De-a lungul cercetării mele, am utilizat şi utilizez metode de cercetare şi investigare cum ar fi: analiza şi sinteza datelor, metoda contrastivă, ancheta pentru stabilirea corpusului şi a mijloacelor lingvistice folosite.

Stagii de cercetare (în proiect, în afara lui)
În cadrul proiectului EDUCATI, am efectuat în perioada 05 octombrie 2009 – 05 iunie 2010 stagiul de cercetare şi documentare în străinătate la Universitatea Paris Descartes, Faculté des Sciences Humaines et Sociales/Département des Sciences Sociales, École Doctorale de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales şi Centre National de la Recherche Scientifique/ Laboratoire de recherche UMR 8099 Langues-Musiques-Sociétés sub îndrumarea d-lui Frank Alvarez-Pereyre, profesor la Université Paris Descartes, Faculté des Sciences Humaines et Sociales, director de cercetare CNRS şi director al LMS (Langues-Musiques-Sociétés).

Am participat la seminarul doctoranzilor condus de domnul prof. Frank Alvarez-Pereyre, desfăşurat la Universitatea Paris Descartes, unde am avut posibilitatea să prezint stadiul cercetării mele, dar şi să dezbat, împreună cu colegii şi cu domnul profesor, proiectul meu de cercetare şi aplicaţiile pragmalingvistice la textul jurisdicţional românesc actual. Am luat parte, de asemenea, la reuniunile cu cercetătorii din domeniul lingvisticii de la Centre National de la Recherche Scientifique/Laboratoire de recherche UMR 8099/Langues-Musiques-Sociétés.

În zilele de 3, 4 şi 5 decembrie 2009, am asistat la colocviul internaţional L’Europe des 27 et ses langues desfăşurat la Université Paris Diderot, Paris.

Am avut întâlniri cu specialiştii în domeniu: Rosalind Greenstein, jurislingvist, conf. univ. dr. la Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, Facultatea de Drept, coordonatoare CERLAC – în vederea realizării unei analize pragmalingvistice a aceleiaşi speţe pe cele trei nivele de jurisdicţie; Gilda Nicolau, coordonator master 2 “Cercetarea dreptului comparat”, specialist în antropologia dreptului, Universitatea Paris 1- Panthéon Sorbonne, co-director al Laboratoire d’Anthropologie juridique de Paris (LAJP), UMR, drept comparat – pentru o mai bună înţelegere a sistemului jurisdicţional francez, în vederea realizării unui studiu comparativ cu sistemul jurisdicţional românesc şi elucidării noţiunilor juridice necesare în cadrul cercetării efectuate.

Am efectuat chiar şi studiu pe teren la Palais de Justice de Paris unde am audiat procese în materie penală şi civilă.

Conferințe, colocvii, expoziții

În cadrul proiectului EDUCATI

Participare la Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2011, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, secția “Studii Literare”, 5 iulie 2011.

“La traduction en droit: approche pragmatique”, colocviul internațional  Nouvelles approches en linguistique/Current trends in linguistics, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, secția “Studii Literare”, 20 mai 2011.

“Aspecte practic-aplicative ale cercetării textului jurisdicțional”, seminarul național Modernitate şi interdisciplinaritate în cercetarea lingvistică actuală, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, secția Lingvistică, 9 aprilie 2011.

Prezentarea raportului stagiului de cercetare, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 – sinteza stagiului de cercetare în străinătate efectuat de doctoranzii seriei 2008-2011 în anul universitar 2009-2010, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, secția Lingvistică, 16 iulie 2010.

“Textul jurisdicţional din perspectivă pragmalingvistică”, seminarul naţional Modernitate şi interdisciplinaritate în cercetarea lingvistică actuală, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, secția Lingvistică, 15 – 16 iulie 2010.

“Analyse lexico-sémantique du texte juridictionnel roumain actuel”, colocviul internaţional Current Trends in Linguistics, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, secția Lingvistică, 17 – 19 iunie 2010.

“Aspecte lingvistice ale comunicării juridice actuale, cu aplicație la textele jurisdicționale”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, 4 iulie 2009.

“Pragmatica textului jurisdicțional actual”, seminarul național Direcții actuale în cercetarea lingvistică, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, secția Lingvistică, 29 – 30 mai 2009.

“Aspecte lingvistice ale comunicării juridice actuale (cu aplicare la textele jurisdicționale actuale). Analiza pragmatică și stilistică a deciziei de justiție”, seminarul internațional Modele de analiză: semantică/sintaxă/pragmatică, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, secția Lingvistică, 14 – 16 mai 2009.

În afara proiectului EDUCATI
“Les défis de la traduction juridique actuelle”, conferinţa internaţională Crossing Borders in Culture and Civilization, Universitatea Româno-Americană, Departamentul de Limbi Străine, Bucureşti, 26 – 27 noiembrie 2010.

“Romania’s Legislative Integration in the European Union: Tax Harmonization or Tax Competition”, simpozionul cu participare internaţională Instituţii juridice contemporane în contextul integrării României în Uniunea Europeană, ediţia a 2-a, Universitatea Româno-Americană, Facultatea de Drept, Bucureşti, 31 octombrie – 1 noiembrie 2008.

Publicaţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Textul jurisdicțional din perspectivă pragmalingvistică” articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Litere, Cercetări și studii 2010, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu / Mircea Anghelescu (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 277-288.

“Aspecte practic-aplicative ale cercetării textului jurisdicțional” articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Litere, Cercetări și studii 2011, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu / Mircea Anghelescu (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 263-274.

“Analyse lexico-sémantique du texte juridictionnel roumain actuel” articol publicat în revista Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Litere – secția Lingvistică, Studies in Linguistics and Communication 2010, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 55-66.

“La traduction en droit: approche pragmatique” articol publicat în revista Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Litere – secția Lingvistică, Studies in Linguistics and Communication 2011, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 53-64.

În afara proiectului EDUCATI
“Romania’s Legislative Integration in the European Union: Tax Harmonization or Tax Competition”, (coord.) prof. univ. dr. Florea Măgureanu, în volumul colectiv Instituţii juridice contemporane în contextual integrării României în Uniunea Europeană, Bucureşti, Editura Pro-Universitaria, 2008, p. 496 (ISBN: 978-973-129-345-5).

Dicţionar juridic român-francez-englez, Bucureşti, Editura Milena Press, 2010 (ISBN: 978-973-7873-29-3).

Practice in Law Communication, coord. Oana Boaru, Bucureşti, Editura Universitară, 2010 (ISBN: 978-973-749-999-8).

Altele

Referate susţinute în cadrul Școlii Doctorale a Facultăţii de Litere

“Analiza lexico-semnatică a textului jurisdicţional”, data susţinerii: 21 septembrie 2010.

“Tipologia discursului juridic (discurs legislativ, discurs judiciar, discurs doctrinal, discurs contractual). Aspecte comune şi distinctive”, data susţinerii: 15 iunie 2010.

“Textul jurisdicţional din perspectivă pragmalingvistică”, data susţinerii: 15 iunie 2010.

Participare la conferințe în calitate de auditor

9 – 11 aprilie 2009, am asistat la Seminarul internaţional pentru doctoranzii anului I organizat de Școala Doctorală a Facultăţii de Litere (domeniu lingvistică) prin proiectul EDUCATI.

Doctoranzi