Prezentare

EDUCATI – “Excelență Doctorală Umanistă în Cercetare: Aplicații și Teorii Interdisciplinare” – descriere generală

Proiectul EDUCATI (număr de identificare contract 7902), prin oferta de burse doctorale în domeniile științelor umaniste – filologie -, arhitectură și urbanism, urmăreşte întărirea capacităţii de ocupare a locurilor de muncă în cercetare și în învățământul superior din România, în baza principiului egalităţii de şanse.

Perioada de desfășurare a proiectului EDUCATI  este cuprinsă între 1 octombrie 2008 – 30 septembrie 2011. În proiect sunt implicate Universitatea din Bucureşti (UB) în calitate de Beneficiar şi Universitatea de  Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” (UAUIM), București în calitate de Partener naţional. În cadrul acestora proiectul este realizat de patru Școli Doctorale (SD): cea a Facultății de Litere cu  două secții, “Lingvistică” și “Studii Literare” (SL); “Limbi și Identități Culturale” (LIC), “Studii Literare și Culturale” (SLC) – Facultatea de Limbi și Literaturi Străine; “Spațiu; Imagine, Text, Teritoriu” (SITT), organizată în parteneriat de către Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (UB) şi Departamentul de Studii Avansate (UAUIM) în consorţiu interuniversitar.

Grupul-țintă al proiectului este reprezentat de 77 de doctoranzi cu frecvență, printre care se numără: absolvenți ai unor  programe de masterat științifice sau profesionale, persoane care manifestă interes față de continuarea muncii de cercetare și de sistemul învățământului superior, cadre didactice din învățământul pre-universitar și universitar, cercetători și specialiști deja formați, din întreaga țară, cu experiențe în diverse proiecte instituționale. Drept urmare, proiectul ține cont de nevoile specifice ale fiecărui bursier, în funcție de nivelul acestuia de pregătire, de experiența sa, de tema de cercetare sau de finalitatea tezei de doctorat, fie  cu caracter teoretic, fie aplicativ.

Dat fiind faptul că în domeniul umanist, bibliografia și literatura de specialitate disponibile în România nu sunt încă în totalitate actualizate și nici atât de extinse încât să asigure pe deplin calitatea optimă a studiului, șansa de a efectua un stagiu de cercetare în străinătate a fost extrem de importantă pentru documentarea și dezvoltarea perspectivelor științifice ale doctorandului.

De asemenea, accesul la informații de ultimă oră și la studii cu mare relevanță științifică din bazele de date internaționale a oferit un sprijin pentru modernizarea metodologiilor de lucru și a discursului de specialitate. Acest fapt se  reflectă în studiile publicate în reviste naţionale şi internaționale din domeniile corelate cu teza de doctorat.

Un aspect deosebit de important l-a constituit faptul că  fiecare doctorand a beneficiat, în cel de-al doilea an de studiu, de un stagiu de opt luni în străinătate la universităţi sau departamnte din Uniunea Europeană. În perioada respectivă, ei s-au bucurat de sprijinul unui tutore ştiinţific, de dreptul de a participa la programele şi proiectele Şcolii Doctorale gazdă, ca şi de o monitorizare atentă din partea echipei de implementare a proiectului şi din partea coordonatorului de doctorat din Romînia. Schimbul de experiență, dialogul intercultural, cooptarea în echipe locale de cercetare, realizarea programelor de cotutelă, specializarea în biblioteci, laboratoare, atelierele de lucru, au marcat profund evoluţia profesională individuală, în felul acesta mărindu-se șansele ulterioare ale doctorandului de a se integra în sistemul academic din România.

De altfel, strategiile au fost gândite în așa fel încât să se plieze pe specificul cultural, profesional și personal al fiecărui doctorand în parte, proiectul în sine asigurând un traseu doctoral cert, continuu, pentru pregătire teoretică și aplicativă avansată atât în centrele de cercetare din țară, în biblioteci, arhive, cât și în centre universitare prestigioase din spațiul academic european.

Obiectivele proiectului

Sus

Obiectivul general

Cele patru Școli Doctorale implicate în proiect au ca obiectiv major dezvoltarea unor trasee de învăţare continuă, performante, complexe şi flexibile, care să se afle în strânsă legătură cu cercetarea interdisciplinară de excelenţă şi cu motivarea atât a unei cariere universitare ulterioare, cât şi a activităţii post-doctorale de cercetare, inovare şi dezvoltare, cu relevanţă ştiinţifică locală şi internaţională.

Obiective specifice

Prin intermediul burselor şi al stagiilor doctorale în ţară şi în străinătate, se asigură accesul la educaţie performantă şi la cercetare interdisciplinară de excelenţă pentru 77 de doctoranzi, în următoarele domenii prioritare stabilite prin Strategia Naţională de Cercetare-Dezvoltare 2007-2013: filologie (poz. 12), arhitectură (poz. 51) şi urbanism (poz. 52).

Asigurarea și monitorizarea permanentă a calității procesului de învățare complexă, de documentare, de cercetare și de diseminare a rezultatelor au drept scop creșterea performanțelor Școlilor Doctorale.

Se asigură participarea doctoranzilor la manifestări ştiinţifice, dezbateri, seminarii (interne şi internaţionale), la publicaţii de specialitate cotate în cercetarea internaţională şi la alte forme de comunicare academică (reviste on-line, videoconferinţe).

Devin posibile accesul la baze de date internaţionale şi achiziţionarea de materiale pentru biblioteci de specialitate, prin care să fie sprijinită perfecţionarea doctoranzilor şi a cercetătorilor pe întreaga perioadă a desfăşurării doctoratului în ţară.

Colaborarea sectorială, inter-regională şi trans-naţională dintre Școlile Doctorale de specialitate constituie un obiectiv corelat al formării şi cooptării doctoranzilor pentru activitatea de cercetare interdisciplinară desfăşurată în cadrul reţelelor inter-universitare, deja existente sau în curs de formare.

Prin stagii şi vizite de lucru, cu scopul de a cunoaşte cele mai eficiente abordări integrate, cele mai bune practici și de a spori calitatea învăţământului superior şi a Şcolilor Doctorale implicate, se dorește îmbunătăţirea mobilităţii academice a doctoranzilor şi cercetătorilor din cadrul celor patru Şcoli Doctorale participante la proiect.

Promovarea multilingvismului şi lărgirea orizontului educaţional în domeniile deja menționate.

Diversificarea culturii educative a doctoranzilor şi stimularea capacităţii lor de adaptare la nevoile societăţii contemporane.

Pentru ca absolvenţii Şcolilor Doctorale din proiect să se integreze rapid şi eficient în cercetare şi în învăţământul superior, se dorește creşterea competenţelor profesionale specifice domeniului, relevante pentru piaţa actuală a muncii şi pentru noile exigenţe europene.

Nu în ultimul rând, se urmărește încurajarea cooperării trans-naţionale şi a dialogului interdisciplinar, trans-cultural, cu relevanţă pentru obiectivele proiectului.

Proiectul răspunde, astfel, tuturor celor patru obiective operaţionale principale ale DMI 1.5., axa prioritară 1 a POS DRU (Documentul Cadru de Implementare a POS DRU, cap. II. 1.5.1, p. 41).

Atingerea obiectivelor stabilite în cadrul acestui proiect, mai precis, creșterea calității cercetării doctorale la nivelul domeniilor deja amintite și formărea de cercetători competitivi pe piața europeană, face ca finanțarea să devină imperios necesară și chiar cuantificabilă în indicatori măsurabili obiectiv.

Toate resursele, sprijinul logistic, științific și financiar de care se va bucura doctorandul îl vor ajuta să atingă performanțe concrete, pe care le va putea comunica întregii comunități academice în domeniu.

Totodată, acest proiect reușește să transforme un traseu de învățare și de cercetare individual linear, tradițional, într-un proces complex, multidimensional, interdisciplinar.

Valoarea adăugată

Sus

În ceea ce privește valoarea adăugată a proiectului, aceasta constă în:

1. creşterea numărului de ore de pregătire profesională prin participarea la simpozioane şi conferinţe, la seminariile interne şi internaţionale prevăzute;
2. creşterea numărului de ore pentru conceperea de studii ştiinţifice şi de articole, publicate în străinătate, inclusiv redactarea şi traducerea acestora;
3. stimularea activităţilor inovatoare interdisciplinare – cercetări pe teren, interviuri, anchete, utilizarea bazelor de date interdisciplinare, dezvoltarea abilităţilor de utilizare şi de procesare a datelor;
4. stimularea dialogului inter-departamental sau sectorial ca parte a activităţii de cercetare în cadrul şcolilor doctorale interdisciplinare;
5. stabilirea de contacte ştiinţifice cu cercetători de prestigiu din spaţiul european şi cu tineri cercetători interesaţi de subiecte similare;
6. pregătirea doctoranzilor pentru competiţia locurilor de muncă de pe piaţa europeană din cercetare şi pentru atingerea unor performanţe însemnate în domeniile de interes;
7. stimularea continuităţii în procesul de formare profesională şi creşterea numărului de participanţi în programele doctorale (cadre universitare, cercetători, doctoranzi, echipă managerială) prin cuantumul bursei doctorale.

În condițiile în care media de vârstă a cercetătorilor este ridicată, iar absolvenții cu performanțe școlare deosebite aleg să ia drumul străinătății în număr cât mai mare, proiectul motivează continuarea studiilor pe nivelul trei al ciclului Bologna, în țară, dar și a activității ulterioare de cercetare.

În acest scop, identificarea nevoilor grupului-țintă se va face prin chestionare, colocvii ale doctoranzilor, consiliere profesională, tutoriale realizate de coordonatorii de doctorat, contacte științifice și colaborări cu doctori în științe umaniste, arhitectură și urbanism, prin alumni ai Școlilor Doctorale și prin seminariile de pregătire pentru management de proiect.

Activități și sub-activități

Sus

Sub aspectul activităţilor şi sub-activităţilor, proiectul prevede următoarele:

I. organizarea, desfăşurarea şi monitorizarea internă a activităţii de management de proiect pentru patru Școli Doctorale:
I.1. organizarea, desfăşurarea şi monitorizarea internă a activităţii echipei de implementare (echipa de management şi experţii-colaboratori).
I.2. organizarea, desfăşurarea şi monitorizarea internă a activităţii personalului administrativ, de secretariat şi a celui auxiliar.
I.3. organizarea, desfăşurarea, evaluarea periodică şi finală a activităţii financiare şi corelarea acesteia cu consultanţa juridică.
I.4. organizarea procedurilor de evaluare internă a proiectului, în funcţie de indicatorii stabiliţi şi realizaţi.
I.5. realizarea raportărilor lunare, trimestriale, a auto-evaluărilor anuale şi finale, pentru ca mai apoi să fie comunicate tuturor membrilor echipei de implementare. În plus, se vor avea în vedere evaluarea și corelarea cu strategia generală a proiectului şi cu planul de activităţi.

II. asigurarea vizibilităţii proiectului (care are un grup-ţintă de 77 de doctoranzi), prin programe punctuale de informare şi de publicitate, atât pentru sesiunea de admitere din 2008, cât şi pentru proiect şi pentru rezultatele cercetării, în format electronic (site-ul proiectului, cu secţiuni deschise publicului larg interesat, şi cu segmente interne adresate echipei de implementare şi participanţilor la proiect).

III. stabilirea, desfăşurarea şi monitorizarea furnizării de sprijin financiar, prin burse de studiu şi de cercetare în România, pentru 77 de doctoranzi.

IV. stabilirea, desfăşurarea şi monitorizarea furnizării de sprijin financiar, prin burse de cercetare în străinătate, pentru 77 de doctoranzi.

V. pregătirea ştiinţifică, organizarea şi monitorizarea stagiilor de cercetare în străinătate pentru 77 de doctoranzi, (pentru fiecare doctorand, rapoarte lunare şi raport final). La stabilirea cu grupele de doctoranzi a programului de lucru şi a contactelor academice utile în activitatea de cercetare în străinătate, membrii echipei de implementare au datoria de a participa chiar prin deplasări pe perioade scurte. În plus, se va avea în vedere monitorizarea ştiinţifică a rapoartelor de cercetare prezentate în cadrul programului de doctorat, validate de Consiliul Universităţii şi care preîntâmpină susţinerea tezei.

VI. organizarea şi monitorizarea, cu scopul de a-i sprijini pe toți cei 77 de doctoranzi, de:
VI.1. conferinţe şi prelegeri cu profesori şi cercetători de la universităţi din ţară şi din străinătate; secretariat multilingv pentru încheierea procedurilor de evaluare a doctoranzilor.
VI.2. colaborări inter-universitare dintre doctoranzii implicaţi în proiect, alumni şi colegi din alte centre de învăţământ superior şi cercetare, din ţară şi din străinătate, prin organizarea de videoconferinţe, dar şi de echipe de cercetare interdisciplinară care să realizeze aplicaţii pentru proiecte, cercetări pe teren, anchete şi studii în comun.

VII. dezvoltarea, actualizarea şi întreţinerea bazelor de date privind programele doctorale şi cercetarea în cadrul proiectului:
VII.1. îmbunătățirea bazelor de date pentru cercetare, de publicaţii, cărţi şi reviste de specialitate relevante pentru cercetarea doctorală, în format electronic şi tipărit.
VII.2. dezvoltarea bazelor de date şi de imagini necesare desfăşurării diverselor module didactice şi pregătirea unor materiale de specialitate în format electronic.

VIII. organizarea şi monitorizarea schimburilor inter-universitare şi trans-naţionale pentru cunoaşterea celor mai eficiente abordări integrate şi a bunelor practici, prin vizite de studiu la Școli Doctorale implicate în proiect şi prin sesiuni în comun.

IX. monitorizarea şi îndrumarea activităţii de cercetare a doctoranzilor, astfel încât să se realizeze lucrările ştiinţifice angajate prin proiect; realizarea unei baze de date a acestor lucrări.

X. organizarea şi monitorizarea participării doctoranzilor la manifestări ştiinţifice, seminarii şi sesiuni specifice:
X.1. seminarii interne şi internaţionale anuale.
X.2. seminarii pentru promovarea cercetărilor interdisciplinare, pentru management de proiect de cercetare, pentru întărirea capacităţii de publicare ştiinţifică.
X.3. o sesiune specifică pe tema egalitate de gen, egalitate de şanse, nediscriminare şi respectarea diversităţii, dezvoltare durabilă şi inovaţiile IT, bazată pe abordări tematice aplicate la domeniile de doctorat.
X.4. sesiuni de vară ale proiectului, sub denumirea Rezidenţialele Interdisciplinare de Vară – RIV 2009, 2010 şi 2011, în cadrul cărora doctoranzii vor prezenta, pe grupe de interes tematic, stadiul cercetării în domeniu şi corelarea temelor lor de doctorat.

XI. sprijin pentru publicarea în reviste de specialitate şi tipărirea unora dintre rezultatele cercetării, dar și pentru realizarea unor reviste proprii de cercetare sau a publicaţiilor seminariilor organizate în proiect.

Rezultate anticipate

Sus

Din punct de vedere al rezultatelor anticipate, trebuie menționat faptul că unele dintre ele au fost deja obținute. Toate acestea sunt reflectate după cum urmează:

1. se va susține cu rezultate bune un număr de 77 de doctorate în filologie (62), arhitectură şi urbanism (15).
2. toți doctoranzii sunt sprijiniți, prin proiect, în cercetarea fiecăruia dintre ei, pentru a obține titlul de doctor.
3. doctoranzii au avut de prezentat la manifestările ştiinţifice lucrări care sunt deja sau urmează să fie publicate în reviste de specialitate şi volume colective; fiecare doctorand este obligat să aibă cel puţin patru astfel de lucrări.
4. fiecare doctorand are datoria de a pregăti pentru prezentări, la seminariile interne, internaţionale programate şi la alte manifestări ştiinţifice, în mod obligatoriu, cel puţin patru lucrări.
5. fiecare doctorand  trebuie să publice cel puţin două studii în reviste de specialitate sau în volume colective care să fie relevante pentru domeniul de doctorat.
6. fiecare doctorand a pregătit şi a prezentat câte trei rapoarte de cercetare relevante, care au fost validate de Consiliul Universităţii.
7. publicitatea şi informarea, stabilite după o strategie de public relations şi desfăşurată de un specialist (intră în atribuţiile responsabilului logistic), a favorizat  ocuparea 100% a locurilor de doctorat sprijinite prin acest proiect şi promovarea totală a realizărilor în cercetare (broşuri, pliante, cataloage, reviste, buletine, rezumate, site-ul proiectului şi activităţi de promovare în presa culturală).
8. prin acest proiect sunt dezvoltate patru Şcoli Doctorale.
9. prin proiect sunt dezvoltate două universităţi.
10. aproximativ 87 de persoane din învăţământul pre-universitar şi din învăţământul universitar beneficiază de pregătire de specialitate.
11. 77 de doctoranzi vor primi burse pentru stagii de cercetare în instituţii academice străine, de prestigiu, timp de opt luni consecutive.

Prin programul de activităţi propus, proiectul are în vedere domenii fundamentale ale învăţării, stimulând astfel cunoaşterea umanistă şi socială la un nivel integrator şi generator.

Prin transferul de cunoaştere la nivel sectorial şi inter-regional, relevanţa proiectului pentru dezvoltare durabilă creşte, dată fiind contribuţia la pregătirea unor formatori, la îmbunătățirea conştiinţei culturale şi a identităţii locale în relaţie cu cea europeană (cultură şi valori umaniste prin excelenţă).

Concluzii

Sus

Proiectul promovează, în special, abordarea integrată a activităţilor inovatoare şi interdisciplinare. Pentru domeniul umanist,  ca şi pentru arhitectură şi urbanism, a devenit foarte importantă introducerea metodelor de lucru bazate pe sisteme informaţionale moderne, din ultimele generaţii de produse.

În societatea actuală, cercetarea umanistă trebuie să fie însoţită de tehnici informaţionale care să asigure accesul larg la cunoaştere, pe cât posibil cu costuri foarte reduse. Noile instrumente tehnologice pot fi folosite cu succes în sistemele de educaţie, pot da naștere unor noi specializări şi competenţe, noi locuri de muncă, prin proiecte şi activităţi ulterioare.

În cercetarea umanistă, creativitatea şi cunoaşterea academică îşi găsesc modalităţi mult mai convingătoare de expresie, datorită utilizării mijloacelor informatice.

Proiectul sprijină abordarea trans-naţională prin bursele pentru stagii în străinătate, prin organizarea de seminarii internaţionale, prin asigurarea participării doctoranzilor şi a cercetătorilor la manifestări internaţionale şi la schimburi de experienţă, prin încurajarea  publicării studiilor doctoranzilor în reviste de specialitate internaţionale. De asemenea, doctoranzii sunt susţinuţi în cercetări inter-regionale, colaborări şi participări la proiecte de cercetare.

Proiectul pregăteşte, astfel, tineri specialişti performanţi, oferindu-le acestora posibilitatea integrării pe piaţa românească a muncii la cel mai înalt nivel de competenţă, dar şi cadrul pentru stabilirea colaborărilor trans-frontaliere, care au ca obiectiv promovarea cercetării şi a culturii române în străinătate.

În consecinţă, subliniem aspectele relevante, cu caracter general pentru activitatea celor patru Școli Doctorale implicate în proiect:

1. Îmbunătăţirea şi consolidarea sistemului de educaţie.
2. Creşterea vizibilităţii cercetării româneşti interdisciplinare în domeniile specificate.
3. Stimularea competitivităţii ştiinţifice în rândul cercetătorilor.
4. Asigurarea circulaţiei capitalului cultural dinspre şi înspre România, în cadrul European.
5. Dezvoltarea spiritului de cooperare şi toleranţă culturală într-o Europă unită.

Legendă

Sus

Indicatori
IRI – indicator de realizare imediată (output)
IR – indicator de rezultat

IRI 36 Numărul de doctoranzi sprijiniţi – 77
IR 39 Ponderea doctoranzilor sprijiniţi care au obţinut titlul de doctor – 100%
IR 40 Numărul de lucrări ştiinţifice – 308
IR 41 din care prezentate de doctoranzi şi cercetători – 308
IR 42 din care publicate de doctoranzi şi cercetători – 154
IR 43 rapoarte de cercetare validate de Consiliile Universităţii – 231

IRI informare şi publicitate eficientă – 256
IRI numărul de Școli Doctorale sprijinite – 4
IRI număr de universităţi sprijinite – 2
IRI personal din educaţie şi formare perfecţionat – 25 de profesori din învăţământul pre-universitar ce vor activa în cercetarea doctorală, 52 de doctoranzi pregătiţi pentru activitate didactică universitară, 10 membri ai personalului – echipa de management – perfecţionaţi în activitatea de formare –, total: 87 de persoane
IRI Numărul de doctoranzi care au primit burse de cercetare în străinătate – 77

Doctoranzi