SD Litere: Regulament

În cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti, este organizată o Şcoală Doctorală în domeniul știinţelor umaniste, specializarea filologie, în conformitate cu Legea învăţământului nr. 84/1995 republicată cu completările şi modificările ulterioare, cu  Legea nr. 288/2004, privind organizarea ciclurilor universitare de studii şi cu Hotărârea de Guvern nr. 567/2005, vizând organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat.

Școala Doctorală are în componență două departamente: Studii Literare (subdomenii: Literatură română, Literatură comparată, Teoria literaturii, Etnologie şi folclor, Studii culturale, Ştiinţele informării şi documentării) şi Lingvistică (subdomenii: Limba română, Lingvistică generală, Comunicare).

Prin intermediul cursurilor acestei Școli, se dorește pregătirea doctoranzilor în vederea elaborării unor teze cu o tematică modernă, deschisă spre pluridisciplinaritate şi interdisciplinaritate, în consens cu orientările teoretice şi metodologice curente în cercetarea filologică actuală în Europa şi în lume.

Durata ciclului de studii universitare de doctorat este de trei ani: un an (2 semestre) de studii universitare avansate şi doi ani – program de cercetare ştiinţifică.

Studiile doctorale se pot desfășura sub formă de învăţământ cu frecvenţă sau fără frecvenţă. Cea dintâi poate fi organizată în regim de finanţare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă, în timp ce forma fără frecvenţă se organizează numai în regim cu taxă. Valoarea taxei de studii este stabilită anual de către Facultatea de Litere. Numărul locurilor în regim cu taxă se aprobă de către Senatul Universităţii, la propunerea Consiliului Şcolii Doctorale. Şcoala Doctorală îşi rezervă dreptul de a solicita Rectoratului Universităţii scutirea de taxă a doctoranzilor admişi la forma de învăţământ cu frecvenţă, cu taxă, care sunt angajaţi ai Facultăţii de Litere (UB). Pentru angajaţii altor facultăţi ale Universităţii din Bucureşti, cuantumul taxei poate fi acoperit din fondurile facultăţilor angajatoare, cu acordul acestora.

Pe parcursul studiilor universitare de doctorat, forma de învăţământ poate fi schimbată cu avizul Consiliului Şcolii Doctorale şi cu aprobarea Rectorului Universităţii.

Admiterea la studiile universitare de doctorat se face anual, pe baza unui concurs organizat în luna septembrie. Desfășurarea concursului de admitere are loc conform Regulamentului şi Metodologiei proprii .

Candidaţii admişi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în regim de finanţare de la bugetul de stat, pot primi burse. Bursele se acordă printr-un concurs organizat de Şcoala Doctorală. Numărul de burse atribuite anual Şcolii Doctorale este stabilit de către Universitatea din Bucureşti. Pe durata întreruperii studiilor doctorale, bursa se suspendă şi nu se acordă nici în perioadele de prelungire a acestor studii. De asemenea, în cazul exmatriculării doctorandului din întreg ciclul de studii doctorale, bursa se suspendă automat.

Cursanţii Şcolii Doctorale, indiferent de forma de învăţământ la care au fost admişi, au obligaţia să obţină în primul an de studii 60 de credite (câte 30 pentru fiecare semestru) şi să promoveze toate formele de verificare prevăzute în planul de învăţământ. Pentru completarea numărului de credite, doctoranzii vor urma, pe lângă cursurile şi atelierele special organizate în cadrul Şcolii Doctorale la alegere, cursuri din programele de masterat sau cursuri opţionale propuse de Catedre, cu relevanţă directă pentru tema de cercetare aleasă. Opţiunile doctoranzilor vor fi validate de Biroul Şcolii Doctorale, nota minimă de promovare fiind 7 (şapte).

Nu există posibilitatea de a fi declarat restanţier, deci de a repeta, într-o altă sesiune, examenul(ele) la care cursantul a obţinut o notă sub 7. Totodată, cursanţii au obligaţia de a participa la orele de tutorial prevăzute în planul de învăţământ. La sfârşitul primului an de studii, toţi cursanţii care nu au realizat numărul de credite necesar şi/sau nu au promovat una sau mai multe forme de verificare prevăzute în planul de învăţământ vor fi exmatriculaţi şi vor pierde statutul de doctorand. Ei îl vor putea recăpăta numai prezentându-se la un nou colocviu de admitere, în anul(ii) următor(i).

Cursanţii care au realizat numărul de credite necesar şi au promovat toate formele de verificare prevăzute în planul de învăţământ intră în etapa a doua a studiilor universitare de doctorat: programul de cercetare ştiinţifică, după susţinerea, în luna iunie a primului an de studii, a unui proiect de cercetare ştiinţifică.

Tema proiectului se stabileşte împreună cu conducătorul științific de doctorat. Proiectul este susţinut în faţa unei comisii alcătuite din profesorul coordonator, în calitate de preşedinte, şi alţi doi specialişti afiliaţi Şcolii Doctorale. Proiectul este evaluat prin atribuirea unuia dintre calificativele „foarte bine”, „bine” „satisfăcător”, „nesatisfăcător”. Pentru promovarea doctoratului în programul de cercetare ştiinţifică, proiectul trebuie să fie evaluat cu „foarte bine” sau „bine”. În cazul în care proiectul este evaluat cu „satisfăcător” sau „nesatisfăcător”, doctorandul trebuie să prezinte un nou proiect. Dacă şi la a doua susţinere a proiectului se obţine calificativul „satisfăcător” sau „nesatisfăcător”, doctorandul este exmatriculat din programul de studii universitare de doctorat. În acest caz, el primeşte un certificat de absolvire a programului de pregătire universitară avansată.

Programul de cercetare începe după aprobarea proiectului de către Consiliul ştiinţific al Şcolii Doctorale. Din acest moment, el devine temă pentru realizarea tezei de doctorat.

Monitorizarea şi evaluarea doctorandului pe durata programului de cercetare ştiinţifică se efectuează prin: evaluarea, mai întâi de către conducătorul de doctorat, apoi şi în Catedra de specialitate, a unui număr de 3 rapoarte intermediare de cercetare, în vederea valorificării lor prin publicare sau prin includerea în proiecte ştiinţifice mai ample.

Programul de cercetare ştiinţifică se încheie prin susţinerea publică a tezei de doctorat. Înainte de a fi analizată de către membrii comisiei de doctorat, teza este supusă unei dezbateri preliminare în colectivul catedrei de specialitate. Teza de doctorat este prezentată apoi conducerii Şcolii Doctorale, însoţită de referatul de acceptare al conducătorului de doctorat şi de o sinteză a dezbaterii preliminare.

Conducerea Şcolii Doctorale trimite teza de doctorat spre evaluare unei comisii de specialişti, propuse de conducătorul de doctorat. Comisia este avizată de conducerea Şcolii Doctorale şi aprobată de către Rectorul Universităţii. Din ea fac parte: preşedintele (directorul Şcolii Doctorale, decanul facultăţii sau un delegat al acestuia), conducătorul de doctorat şi trei referenţi oficiali, dintre care cel puţin doi îşi desfăşoară activitatea în afara Universităţii din Bucureşti.

Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat, se decide calificativul. Titlul de doctor este conferit numai în urma obţinerii calificativului „foarte bine” sau „bine”. În cazul acordării calificativului „satisfăcător”, comisia va preciza modificările necesare şi va stabili o nouă dată de susţinere publică a tezei de doctorat.

Studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă. În cazul în care aceasta se realizează în baza unui acord internaţional, doctorandul trebuie să îşi desfăşoare activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător ştiinţific din România şi a unuia străin, pentru recunoaşterea reciprocă a titlului ştiinţific de doctor de către autorităţile de resort din ambele ţări.