SD “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (DSA, UAUIM): Regulament

Școala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” funcţionează începând cu septembrie 2005, în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată cu completările şi modificările ulterioare, cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu HG nr. 567 din 15 iunie 2005 referitoare la organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, cu OMEDC anuale, începând cu 2005, legate de organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat şi cu prezentul regulament care are în vedere organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat de la UB şi UAUIM.

Școala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” este administrată în parteneriat de Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (UB) şi Departamentul de Studii Avansate (UAUIM) şi este coordonată din punct de vedere academic de CESI şi DSA, iar sub aspect financiar de UB şi UAUIM, în mod proporţional cu numărul de doctoranzi pe care îi au înscrişi în program.

Ciclul de studii universitare de doctorat este de trei ani (şase semestre) pentru doctoranzii UB şi de patru ani (opt semestre) pentru doctoranzii UAUIM. Acesta este împărţit într-un Program de pregătire universitară avansată (PPA) şi într-un Program de cercetare ştiinţifică (PCS) de patru semestre (UB), respectiv şase semestre (UAUIM).

PPA se desfăşoară în cadrul unui program de învăţământ aprobat de fiecare Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat şi de Consorțiul din care ea face parte. Trecerea de la PPA la PCS se face prin susţinerea unui proiect de cercetare în faţa unei comisii compuse din conducătorul de doctorat şi din cel puţin alţi doi specialişti.

Programul de Cercetare Științifică se realizează sub îndrumarea unuia sau a doi conducători de doctorat, în funcţie de caracterul concret interdisciplinar al cercetării, şi poate avea, în al doilea caz, dacă cei doi conducători aparţin unor Instituții Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat sau unor domenii diferite, caracterul unui doctorat în co-tutelă naţională sau internaţională. El este asigurat de încheierea unui acord de parteneriat între instituţiile din care fac parte cei doi conducători de doctorat.

Conducătorul de doctorat poate fi un profesor universitar, un profesor universitar consultant, un academician sau un cercetător ştiinţific principal gradul I, cu drept de conducere de doctorat şi care are titlul de doctor obţinut în domeniul respectiv. Conducătorii de doctorat sunt nominalizaţi de către UB şi UAUIM.

Doctoratul se desfăşoară în baza unui contract de studii doctorale încheiat între doctorand, conducătorul de doctorat şi IOSUD.

Doctoranzii cu frecvenţă şi fără frecvenţă ai Școlii noastre au obligaţia de a frecventa şi de a absolvi cursurile (pentru învăţământ de zi), respectiv tutorialele (pentru învăţământ la distanţă), pentru a putea continua studiile doctorale şi pentru a redacta teza, în cadrul celor două instituţii organizatoare.

Programul de doctorat poate fi întrerupt, la cererea doctorandului şi numai cu acordul conducătorului de doctorat şi al conducerii Școlii Doctorale, CESI-UB, respectiv DSA-UAUIM, conform legii, pentru o perioadă de maximum 2 ani.

Studiile de doctorat din cadrul acestei Școli Doctorale sunt organizate în forma de învăţământ cu frecvenţă şi fără frecvenţă.

1. Doctoratul cu frecvenţă este organizat:

în regim de finanţare integrală a studiilor de la bugetul de stat.

Un număr de doctoranzi din această categorie poate fi alcătuit din bursieri ai IOSUD (UAUIM sau UB), ca urmare a unui concurs de obţinere a bursei.

cu taxă. Taxa va fi stabilită anual de Senatul IOSUD-ului respectiv.

Doctoratul cu frecvenţă şi cu bursă contează ca vechime în câmpul muncii, recunoscută numai în condiţiile susţinerii doctoratului şi după primirea titlului de doctor.

Doctoranzii cu frecvenţă pot susţine 4-6 ore de activitate didactică (seminar, atelier, lucrări practice) în cadrul Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat corespunzătoare domeniului în care îşi realizează doctoratul.

2. Doctoratul fără frecvenţă este organizat numai cu taxă. Taxa va fi stabilită anual de Senatul IOSUD-ului respectiv.

Cuantumul taxei de şcolarizare va fi comunicat pe site-urile www.cesi.ro pentru admiterea la doctorat în ştiinţe socio-umaniste, respectiv www.iaim.ro pentru admiterea la doctorat în domeniile arhitectură şi urbanism. Reducerea taxei pentru angajaţii proprii poate fi decisă de către IOSUD-ul respectiv.

Cele două etape ale ciclului de studii doctorale – PPA şi PCS – sunt obligatorii atât la învăţământul cu frecvenţă, cât şi la cel fără frecvenţă. Învăţământul fără frecvenţă va fi organizat în baza unor tutoriale.

Doctoranzii care sunt cetățeni străini participă la cursuri conform aceloraşi reguli ca şi cetăţenii români; la cererea lor, Universitatea din Bucureşti le pune la dispoziţie un curs de limbă română.

Organizarea doctoratelor în co-tutelă se poate face în cadrul Școlii Doctorale „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” sau/şi în afara acesteia, cu obligativitatea susţinerii de către doctorand a unei jumătăți din sarcinile academice ale doctorandului înscris în cadrul SD SITT. Mai exact, este vorba despre: absolvirea a câte trei cursuri semestriale (fără obligativitatea frecvenţei), plus două referate susţinute astfel: unul în catedra, departamentul sau centrul de care aparţine doctorandul şi unul în cadrul unei sesiuni de comunicări ştiinţifice organizate de către Școala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”.

Îndrumătorul de doctorat care coordonează activitatea doctorandului aflat în co-tutelă girează nivelul academic al doctorandului co-tutelat din partea Școlii Doctorale şi răspunde pentru îndeplinirea de către doctorand a părţii de program de pregătire care îi revine acestuia, potrivit acestui regulament.

La sfârşitul programului de pregătire, doctorandul co-tutelat va prezenta în cadrul Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (UAUIM sau UB) documentele justificatoare emise de cealaltă instituţie care îi tutelează doctoratul, cu privire la restul programului de pregătire ce trebuie parcurs.

I. Programul de pregătire universitară avansată (PPA)

Dintr-un număr teoretic de (minimum) 40 ore/săptămână (5 zile x 8 ore/zi), se distribuie:

(1). 16 ore unor module de studiu individual, inclusiv pentru susţinere de referate.

(2). 24 de ore pentru cursuri, dintre care: 14 ore didactice – participare la cursuri şi la colocviul doctoranzilor – şi 10 ore pentru pregătirea acestora.

Rezultatele studiului individual, desfăşurat conform înţelegerii dintre conducătorul de teză şi doctorand, vor fi redate de către acesta din urmă sub forma unor prezentări complexe, în cadrul unor discuţii periodice, publice, la colocviul săptămânal al Școlii Doctorale.

Colocviile săptămânale ale Școlii noastre Doctorale sunt cadrul în care doctoranzii îşi prezintă, în faţa colegilor şi a profesorilor, structura, obiectivele şi etapele de lucru din activitatea doctorală. SD SITT va coordona şi va monitoriza desfăşurarea programului de lucru, iar discuţiile vor avea loc în prezenţa conducătorilor respectivi de doctorat.

Programul de cursuri va acoperi 14 ore pe săptămână, ceea ce duce la necesarul de 5 cursuri/ateliere x 2 ore, plus colocviul săptămânal de 4 ore. Dintre acestea, 2-4 cursuri pe an vor putea fi organizate ca module intensive în timpul Şcolii de Vară ce se va desfăşura fie în UAUIM, fie la Centrul de Studii Vernaculare de la Dealul Frumos (Sibiu). Tot din motive practice, vor avea prioritate în cadrul cursurilor de vară cele predate de profesorii care nu locuiesc în Bucureşti sau de profesorii invitaţi din străinătate. Cursurile, ca şi tutorialele, vor fi organizate în mod special la sfârşit de săptămână.

Cursurile au loc în limba română şi/sau într-o limbă internaţională.

Numărul de credite obligatorii pe semestru este de 30, care se alocă astfel: 5 cursuri + 1 colocviu, cîte 5 credite pentru fiecare.

Pentru cursurile, respectiv prelegerile ţinute de invitaţi din străinătate ai UAUIM, UB şi ai Școlii Doctorale, se acordă câte 2,5 credite pentru fiecare invitat (dacă sunt doi invitaţi la un curs).

Este obligatorie pentru doctoranzii SD SITT ,până la finele programului de pregătireavansată, absolvirea atelierului IT sau obţinerea unui certificat care să le ateste competența în utilizarea, a două programe IT de utilizare de soft, de proiectare asistată sau de prelucrare de imagine, dintre cele oferite de UB şi UAUIM. Certificatul echivalează absolvirea atelierului din planul de învăţământ şi este echivalat cu 5 credite.

Doctorandul/a care a luat parte la mai puţin de 50% din numărul de ore alocate unui curs şi respectiv 50% din cele alocate unui colocviu pierde dreptul de a susţine examenele în proxima sesiune sau de a primi creditele aferente, urmând a le susţine în sesiunea următoare (a doua). Restanţa se susţine fără taxă doar o singură dată. Nota minimă de promovare a examenelor este 7 (şapte).

Neîndeplinirea criteriului de prezenţă la mai mult de 2 cursuri pe semestru atrage după sine transferul la învăţământul fără frecvenţă, cu obligaţia ca doctorandul să plătească taxa integral pe perioada trecută a şcolarizării sale. De asemenea, doctorandul pierde bursa, în cazul în care a avut-o.

Calitatea de doctorand se pierde în cazul neobţinerii creditelor din examene şi referate prezentate în cadrul colocviului săptămânal, în timpul primelor 3 sesiuni din cadrul perioadei de desfăşurare a doctoratului.

Precizări suplimentare în legătură cu sistemul de promovare se regăsesc în Regulamentul de promovare al UB, respectiv UAUIM, accesibile pe site-urile www.unibuc.ro, respectiv www.iaim.ro.

II. Program de cercetare ştiinţifică (PCS)

Doctoranzii vor prezenta semestrial rapoarte intermediare de cercetare, începând din semestrul trei, în număr de minimum patru. Ultimele două semestre finale, înaintea predării şi a susţinerii tezei, sunt dedicate în mod special redactării textului acesteia. Rapoartele intermediare de cercetare aferente planului individual, care redau substanţa tezei de doctorat (putând fi chiar capitole ale acesteia), se susţin astfel: cel puţin unul drept comunicare ştiinţifică în cadrul sesiunilor naţionale anuale al SD SITT sau al Școlilor Rezidenţiale de Vară CESI/UB şi DSA/UAUIM, unul în cadrul unei catedre la UAUIM, respectiv la CESI, şi două în cadrul centrelor de cercetare ale UAUIM sau CESI, de care, prin tema aleasă şi prin expertiza îndrumătorilor, sunt ataşaţi doctoranzii.

Observaţiile pertinente ale celor prezenţi la susţinere se vor consemna într-o minută a prezentării şi în mod obligatoriu li se vor formula răspunsuri de către doctorand, în scris, ca parte separată din capitolul introductiv din teza de doctorat.

Pentru doctoranzii Centrului de Excelență în Studiul Imaginii, în semestrele 3-6, şi pentru doctoranzii DSA-UAUIM, în semestrele 3-8, cele 30 de credite se pot obţine pentru referatele din cadrul programului doctoral (obligatorii, conform regulamentului intern stabilit de CESI, respectiv Departamentul de Studii Avansate). Totodată, doctoranzii pot primi în fiecare semestru un număr de credite care să evidenţieze activitatea lor de cercetare şi participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice locale, naţionale şi internaţionale, după următorul sistem:

– se acordă 6 credite semestrial pentru doctoranzii care au câştigat şi finalizează programe de cercetare individuală finanţate de CNCSIS sau de alte autorităţi academice naţionale sau internaţionale. Acordarea creditelor se face pe baza confirmării sau a acceptării rezultatelor cercetării de către instituţia finanţatoare.

– se acordă 4 credite semestrial pentru doctoranzii care fac dovada participării în colective de cercetare care dezvoltă proiecte, în consorţii CNCSIS sau alte forme de cercetare.

– se acordă 3 credite pentru participarea cu comunicare ştiinţifică acceptată la o conferinţă internaţională.

– se acordă 2 credite pentru participarea cu comunicare ştiinţifică acceptată la o conferinţă naţională.

– se acordă 1 credit pentru participarea cu o comunicare acceptată la o conferinţă organizată în interiorul Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat sau al Școlii Doctorale „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”.

Pentru publicarea în revistele academice – îndeosebi în cele acceptate de CNCSIS – de articole de specialitate, doctoranzii primesc 2 credite/articol. Pentru publicarea unei cărţi de specialitate la o editură acreditată de CNCSIS, doctorandul poate primi 10 credite. Pentru activitate şi pentru publicaţii internaţionale, numărul de credite se dublează.

Astfel, creditele obţinute din activităţile de cercetare şi din diseminarea rezultatelor cercetărilor proprii sau ale grupului de cercetare de care aparţine doctorandul pot fi folosite pentru acoperirea numărului de credite necesare semestrial în cadrul PCS, după încheierea PPA. Profesorii conducători de doctorat vor monitoriza îndeaproape programul ştiinţific al doctoranzilor respectivi şi sunt responsabili de calitatea academică a materialelor de cercetare şi a celor publicate de doctoranzii pe care îi îndrumă.

Cele 5 credite IT pe semestru din planul de pregătire vor fi obţinute pe baza ofertei laboratorului IT UAUIM/New Horizons şi a laboratorului IT/CESI/ MULTIVIZUAL din cadrul softurilor de proiectare şi de prelucrare a imaginii oferite de către acesta pentru DSA şi CESI. Aceste laboratoare vor fi încheiate cu verificări.