SD “Studii Literare și Culturale”: organizare

Şcoala Doctorală reuneşte  profesorii (titulari şi onorifici) din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine care conduc doctorate, un număr de conferenţiari implicaţi în activităţile de predare, precum şi doctoranzii din cei trei ani de studiu. Printre cei dintâi se numără: Mihaela Moraru, Mariana  Băluță Skultety, Rodica Mihăilă, Doina Derer, Mihaela Irimia, Mădălina Nicolaescu, Radu Surdulescu, Lidia Vianu, Florentina Vișan (directorul Şcolii Doctorale), George Guțu, Monica Bottez, Dolores Toma, Radu Toma. Antoaneta Olteanu, Constantin Geambașu.

Colectivul profesorilor conducători de doctorat, dar şi alţi profesori şi conferenţiari din facultate, în calitatea lor de specialişti pe anumite domenii, acordă consultanţă doctoranzilor, îi pot primi să audieze cursuri opţionale şi pot face parte din comisiile care evaluează referate sau din comisiile de susţinere a tezei.

Şcoala Doctorală este condusă de un coordonator şi de un Consiliu care  se alege în cadrul Adunării Generale prin propuneri şi vot deschis; cuprinde şapte profesori conducători de doctorat. Din Consiliul Şcolii Doctorale fac parte trei doctoranzi, reprezentanţi ai anilor I, II, III.

Metodologia admiterii la doctorat

Dosarul candidatului

La dosarul candidatului, pe lângă actele necesare (fişa de înscriere tip, în care se va menţiona opţiunea pentru conducătorul ştiinţific şi avizul acestuia, copie legalizată după certificatul de naştere; copie legalizată după certificatul de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul; copie legalizată după diploma de bacalaureat sau un act echivalent; copie legalizată după diploma de licenţă şi foaia matricolă; diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă în original, chitanţa de achitare a taxei de înscriere), comisia  Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine solicită următoarele: curriculum vitae, care va cuprinde date despre parcursul profesional (cercuri ştiinţifice, conferinţe de specialitate, burse de cercetare, cursuri de vară, premii, publicaţii, cursuri opţionale urmate şi notele obţinute etc.); lista de comunicări şi lucrări publicate; un capitol reprezentativ din disertaţie sau din lucrarea de licenţă (cca 10 pagini la 1.5 rânduri); sumarul şi bibliografia disertaţiei sau tezei de licenţă, cu o prezentare de maximum o pagină care să insiste pe contribuţia originală a candidatului; schiţă de proiect de cercetare (două pagini), însoţit de aproximativ 10 titluri  bibliografice.

Calendarul organizării admiterii

Calendarul este stabilit conform perioadei anunţate de IOSUD-UB.

Conducerea IOSUD propune, iar Senatul Universităţii decide repartizarea numărului de locuri pe Şcoli Doctorale şi perioada de desfăşurare a examenului de admitere.

Senatul aprobă Comisiile de admitere ale Şcolilor Doctorale. Comisia de admitere a unei Şcoli Doctorale este formată din coordonatorul Școlii, 5-7 conducători de doctorat din cadrul Şcolii Doctorale, care să fie specializaţi în domenii specifice diferite şi un secretar. Comisia este prezidată de coordonatorul Şcolii Doctorale.

Procedurile specifice examenului de admitere

Numărul de locuri la buget, numărul şi tipul burselor, taxa de admitere, taxa de studiu sunt stabilite de Senatul Universităţii.

Dacă în urma concursului de admitere la unele Şcoli Doctorale nu se completează toate locurile finanţate de la buget, conducerea IOSUD poate decide redistribuirea locurilor rămase neocupate.

Înmatricularea candidaţilor admişi se face prin Decizia Rectorului.

La forma de doctorat cu frecvenţă se organizează admitere, în condiţiile legii, atât pentru locuri finanţate de la bugetul de stat, cât şi pentru locuri cu taxă. În ce priveşte forma de doctorat fără frecvenţă, se vor scoate la concurs doar locuri cu taxă.

Doctoranzii de la forma cu frecvenţă care obţin rezultate profesionale foarte bune pot beneficia de bursă de doctorat, în condiţiile legii şi în limita numărului de burse aprobat prin Hotărâre de Guvern şi a burselor obţinute în baza unor proiecte iniţiate de IOSUD.

Numărul de locuri finanţate de la buget şi numărul burselor sunt stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Repartizarea locurilor şi a burselor la Şcolile Doctorale se decide în Senatul Universităţii.

În situaţii de retragere, transfer la fără frecvenţă, exmatriculare etc., bursele se redistribuie următorilor clasaţi în ierarhia rezultatelor. Taxele de şcolarizare se stabilesc anual în Senatul Universităţii. Valoarea taxei de şcolarizare stabilită la admitere rămâne neschimbată pentru seria respectivă de doctoranzi pe durata celor trei ani de studii doctorale. Doctorandul care nu achită la termen taxa de şcolarizare, respectiv de prelungire, este exmatriculat.

Cheltuielile presupuse de susţinerea tezei de doctorat sunt suportate fie de Universitate pentru doctoranzii de la frecvenţă, fie de către doctorand, în cazul celor înmatriculaţi în regim cu taxă. Cuantumul acestora se stabileşte anual în Senatul Universităţii.

Studiile universitare de doctorat constau în programul de pregătire universitară avansată (PPUA), susţinerea proiectului de cercetare ştiinţifică, programul de cercetare ştiinţifică (PCS) şi susţinerea tezei. Toate acestea se desfăşoară în limba română.

Pe parcursul PPUA nu se acordă întreruperi ale pregătirii, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. În situaţii deosebite şi justificate cu documente, doctorandul poate solicita întreruperea PCS.

Înscriere, retragere şi exmatriculare, prelungire şi întrerupere

Înscrierea la PCS are loc după acceptarea proiectului de cercetare ştiinţifică.

Doctoratul se desfăşoară pe baza contractului de pregătire universitară avansată, încheiat pe un an, la data înmatriculării şi, respectiv, a contractului pentru programul de cercetare ştiinţifică, încheiat pe maximum doi ani, la data acceptării proiectului de cercetare ştiinţifică. Aceste contracte se încheie între fiecare doctorand, conducătorul de doctorat, coordonatorul Şcolii Doctorale şi rector.

Retragerea de la studiile doctorale se poate face la cererea doctorandului, prin decizia conducerii IOSUD-UB.

În toate situaţiile de exmatriculare procedura este iniţiată din oficiu de Consiliul Şcolii Doctorale sau, după caz, la sesizarea Şcolii Doctorale sau a conducătorului de doctorat care are avizul Şcolii Doctorale. Decizia de exmatriculare este luată de rectorul Universităţii şi se transmite doctorandului.

Doctorandul retras în timpul PPUA sau PCS poate redobândi calitatea de doctorand numai printr-un nou concurs de admitere, cu posibilitatea recunoaşterii creditelor obţinute.

Evaluarea doctoranzilor

Activitatea doctorandului este evaluată, atât în cadrul programului de pregătire universitară avansată, cât şi în cel de cercetare, de către profesorii care ţin cursurile şi seminariile, dar şi de comisiile de profesori necesare în diversele etape, asemeni momentului susţinerii proiectului, în cadrul sesiunilor ştiinţifice anuale, la susţinerea referatelor în colective de cercetare sau catedre, la prezentarea tezei în catedră. Acordarea de calificative este menită să stimuleze performanţa doctorandului. Criteriile de acordare a calificativelor se stabilesc în Consiliul Şcolii Doctorale. Tot Consiliul îşi asumă sarcina de a verifica fraudele intelectuale semnalate de conducătorii de doctorat care monitorizează atent activităţile doctorandului.

Evaluarea activităţii doctoranzilor are drept criterii prioritare rezultatele activităţii de cercetare reflectate în: numărul de publicaţii şi calitatea acestora (minimum 2), participarea la conferinţe, colocvii, congrese naţionale sau internaţionale, cu prezentarea unor comunicări (minimum 1), participarea la seminariile naţionale şi internaţionale organizate de Şcoala Doctorală, cu prezentarea unor comunicări (minimum 2), implicarea în proiecte de cercetare ale catedrelor de specialitate din Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine.

Pentru etapa de pregătire universitară avansată, notarea la disciplinele prevăzute în planul de învăţământ se face şi pe baza prezentării unor lucrări individuale, care să reflecte capacitatea doctorandului de a aplica datele teoretice şi metodologice la tema de cercetare a tezei sale de doctorat.