SD “Studii literare și culturale”: Regulament

Şcoala Doctorală „Studii Literare şi Culturale” îşi propune promovarea unui proces de cercetare ştiinţifică complexă pentru a forma specialişti în domeniul filologic cu filiere axate pe diverse literaturi şi culturi străine. Şcoala noastră Doctorală continuă şi consolidează, astfel, activitatea colectivelor şi centrelor de cercetare din Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, făcând vizibile rezultatele obţinute de acestea.

Programul Şcolii Doctorale are ca obiectiv dezvoltarea competenţelor de cercetare ştiinţifică în domeniul studiilor literare şi culturale precum şi creşterea capacităţii practice de aplicare a acestora.

Totodată, formarea  tinerilor cercetători ca specialişti în domeniul larg al ştiinţelor umane, cu titlul de doctori în filologie constituie un alt obiectiv al Școlii noastre Doctorale.

Titlul de doctor în filologie conferit absolvenţilor Şcolii Doctorale este o condiţie pentru angajarea acestora în instituţiile de învăţământ superior, precum şi în institute de cercetare ale Academiei Române sau în alte institute de cercetare. Titlul creează şi alte posibilităţi de angajare: în cadrul bibliotecilor naţionale şi universitare, al muzeelor, al editurilor, dar şi în alte instituţii centrale sau locale, care reclamă prezenţa unor consilieri sau consultanţi de specialitate.

Cursurile din cadrul perioadei de pregătire universitară avansată PPUA sunt menite să vină în întâmpinarea unor nevoi concrete şi foarte diferențiate ale studenţilor doctoranzi. În consecinţă, se optează pentru o modalitate de predare care să fie intens interactivă şi centrată pe dialogul cu studenţii, dialog ce porneşte de la comentarea lucrărilor scrise de studenţi.

Tematica  acestor cursuri depinde de cerințele ce se desprind din temele doctoranzilor, asigurându-se, astfel, o individualizare  şi  o diversificare cât mai mare în procesul didactic.

Modalitatea de desfășurare a concursului de admitere

Admiterea la doctorat se face prin concurs organizat anual de IOSUD-UB, conform metodologiei proprii fiecărei Şcoli Doctorale.

În cadrul Şcolii Doctorale „Studii Literare şi Culturale” admiterea la doctorat se desfăşoară în două etape:

I. Prima etapă constă într-un interviu, la care candidatul prezintă proiectul de cercetare şi analizează un titlu din bibliografie, la alegerea comisiei. Analiza dosarului şi rezultatul interviului vor fi notate separat, iar nota finală va fi, de fapt, media acestora. Media minimă de admitere este nota 7 (şapte).

Criteriile de evaluare pentru prima etapă: antecedentele ştiinţifice ale candidatului şi calităţile proiectului, care implică totodată gradul de adecvare a limbajului, coerenţa şi soliditatea argumentării, dar şi calitatea bibliografiei propuse.

II. A doua etapă (pentru candidaţii care se înscriu pentru locurile subvenţionate) constă într-o probă scrisă (candidaţii vor fi invitaţi să trateze o temă indicată de comisie, pe baza bibliografiei obligatorii). În urma desfăşurării acestei etape candidaţii vor fi clasaţi în ordinea descrescătoare a mediei.

Lucrările scrise se desigilează numai după corectare şi după desfăşurarea probelor orale.

Candidaţii care au obţinut minimum nota  7.00 vor fi declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a mediei de admitere şi în limita numărului de locuri existente pe forme de învăţământ (buget sau taxă).

În cazul în care candidaţi cu medii egale nu pot fi declaraţi toţi admişi pe locurile existente, se vor aplica criterii de departajare utilizate la concursurile de admitere la licenţă sau masterat, anunţate cu trei luni înainte de concurs. În cazuri justificate pot fi propuse şi alte criterii de departajare a candidaţilor recomandate de Şcoala Doctorală şi aprobate de Senatul Universităţii, cu trei luni înainte de concurs.

În termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor finale ale concursului de admitere la doctorat, candidaţii pot depune contestaţii, numai pentru rezultatele la probele scrise. Contestaţiile se depun în scris la secretariatul Şcolii Doctorale.

Odată cu numirea comisiei de admitere la nivelul fiecărei Şcoli Doctorale se numeşte şi o comisie pentru rezolvarea contestaţiilor. Comisia pentru rezolvarea contestaţiilor este formată din doi membri numiţi dintre conducătorii de doctorat ai Şcolii Doctorale care nu fac parte din comisia de admitere.

Comisia de contestaţii va rezolva contestaţiile în termen de 24 de ore, iar rezultatele finale şi definitive se vor comunica imediat.

Dintre criteriile de selecţie pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat amintim:

Studiile absolvite

La Şcoala Doctorală sunt admişi absolvenţi ai programelor de licenţă şi ai masteratelor de profil  filologic, dar şi cei din cadrul ştiinţelor umaniste care îşi propun o temă de cercetare fezabilă prin apel la studiile literare sau culturale.

La concursul de admitere se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de masterat (sau echivalentă) în domeniul de specialitate sau apropiat acestuia. Stabilirea corespondenţei domeniilor este de competenţa Consiliului Şcolii Doctorale.

Experienţa profesională

Absolvenţii care se pot înscrie în programul doctoral sunt: aceia care fac dovada unor performanţe superioare, mai ales de creativitate, în studiile universitare premergătoare, absolvenţii filologi cu activitate de cercetare vădită în cadrul tezelor de licenţă şi al disertaţiilor meritorii, precum şi în cadrul cercurilor ştiinţifice prin participări cu comunicări sau articole în reviste de specialitate.

Competenţele în utilizarea limbilor străine

Absolvenţii de Limbi Străine sau Litere au deja o specializare sau două în limbi străine; absolvenţii care nu aceste specializări trebuie să aibă atestatul necesar.

Competenţele de specialitate

Profilul absolvenţilor în domeniul ştiinţelor umane, constituie baza formativă necesară pentru a întreprinde cercetarea în domeniul studiilor literare şi culturale: lucrul filologic cu textele, apropierea hermeneutică, abordarea din perspectivă antropologică şi comparatistă a culturilor.

Nu în ultimul rând, este de aşteptat ca absolvenţii să fi manifestat aptitudini pentru cercetare academică, conform cadrului de manifestare oferit de activitatea ca student şi masterand.