Zinaida-Tamara Fedot, Doctorand

Titlul tezei de doctorat
Англоязычная финансово экономическая терминология современного русского языка (Terminologia financiar-economică de origine engleză din limba rusă contemporană)

Conducător științific
Prof. univ. dr. Mihaela Moraru

Rezumat
În urma unei atente analize a limbajului economic actual, atât din limba română actuală, cât şi din limba rusă, ca efect al impactului globalizării lingvistice, şi mai ales a împrumuturilor din limba engleză în special în domeniul economic, a rezultat ideea unui studiu mai amplu ce urmează a fi concretizat într-o viitoare teză intitulată Англоязычная финансово экономическая терминология современного русского языка (Terminologia financiar-economică de origine engleză din limba rusă contemporană).

În realitate, lucrarea este un studiu comparativ al limbilor rusă şi română. Mai exact, aspectele de maxim interes ale proiectului meu de cercetare vor aduce în discuție limbajul economic din cele două limbi, ca urmare a efectelor globalizării lingvistice şi a impactului împrumuturilor din limba engleză. Pe lângă trăsătura strict lingvistică a asimilării termenilor economici în cele două limbi, voi avea  în vedere şi o prezentare a impactului cultural, a atitudinii populaţiei faţă de acest fenomen, dar şi reacţiile specialiştilor în raport cu întreg acest context.

Cuvinte–cheie: globalizare lingvistică, limbaj economic, impact cultural

Date de contact
E-mail: zinafedot(at)gmail.com

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
Încă din perioada studenţiei am fost atrasă de domeniul lingvisticii, fapt concretizat în lucrarea de licenţă intitulată Influenţe ale limbii române în graiurile ruşilor lipoveni din localitatea Slava Rusă, judeţul Tulcea, realizată sub îndrumarea domnului prof. univ. dr. Feodor Chirilă. Apoi, mi-am început cariera didactică, astfel că pentru o perioadă acest domeniu a trecut pe un plan secund. Studiile de masterat au readus oarecum studiul comparativ printre preocupări, însă de data aceasta am încercat o altfel de abordare, din perspectiva folclorului, prin lucrarea Apa – element sacru şi profan coordonată de doamna prof. univ. dr. Antoaneta Olteanu. Pe parcursul acestei lucrări, am abordat comparativ obiceiuri din folclorul românesc şi cel rusesc, legate de elementul apă.

Înscrierea la Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale” din cadrul Universităţii din Bucureşti mi-a dat posibilitatea de a reveni la preocupările iniţiale, din domeniul lingvisticii. Tema abordată a fost inspirată şi de specificul cursurilor din cadru ASE, Facultatea REI, unde profesez. Astfel, am ales studiul comparativ al neologismelor englezeşti din domeniul economic în limbile rusă şi română.

Cursurile din cadrul Şcolii Doctorale mi-au oferit şansa de a afla direcţiile din domeniul ales de mine şi de a lua contact cu cele mai noi metode de abordare a problematicii tezei mele, precum şi şansa de a discuta cu specialişti din domeniu pe marginea tematicii abordate de mine pe parcursul colocviilor şi conferinţelor organizate în cadrul proiectului EDUCATI.

În cadrul proiectului EDUCATI am avut posibilitatea efectuării a două stagii de pregătire, unul la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din Torino, Italia, iar cel de-al doilea la Institutul de Stat de limba rusă “A.S. Puskin” din Moscova, Federaţia Rusă. Contactul cu profesori şi cercetători care s-au ocupat de studiul problemei analizate în teza mea mi-a oferit posibilitatea reorganizării şi restructurării tematice a materialului informativ şi a celui analizat de mine, în conformitate cu tema anunţată.

Testimonial
Participarea la manifestări ştiinţifice, naţionale şi internaţionale organizate în cadrul Şcolii Doctorale mi-a lărgit orizontul de cunoaştere şi mi-a oferit posibilitatea de a afla noile tendinţe şi orientări în domeniul studiat de mine. Rezultatele cercetării privind terminologia supusă analizei comparative se doresc a fi sistematizate într-un Addendum al termenilor economici cei mai frecvent utilizaţi, în limbile română – rusă – engleză.

Stagii de cercetare

În cadrul proiectului EDUCATI
1 februarie – 30 aprilie 2010, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Torino, Italia; îndrumător prof. Alexandra Nicolescu.

În afara proiectului EDUCATI
02 – 30 septembrie 2010, Institutul de de Stat de limba rusă “A.S. Puskin”, Moscova, Federaţia Rusă; îndrumător prof. Tatiana Korepanova.

Conferinţe, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCATI
“Aspectul sintagmatic al terminologiei comerciale din limba rusă contemporană Al IV-lea colocviu al anului al III-lea, Universitatea din Bucureşti,Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, 29 ianuarie 2011.

Prezentarea raportului stagiului efectuat în străinătate, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 – sinteza stagiului de cercetare efectuat de doctoranzii seriei 2008-2011 în anul universitar 2009-2010, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, 27 septembrie 2010.

“Neologismele din limba rusă (cuvinte compuse cu o componentă engleză)”, colocviul internațional Cercetarea lingvistică actuală: concepte, demersuri, subdomenii de aplicaţie, Universitatea din Bucureşti,  Facultatea de Limbi și Literaturi Străine,  Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”,2 iulie 2010.

“Împrumuturile din limba engleză în terminologia economică rusă şi română”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, 1 septembrie 2009.

“Didactica limbilor străine și perspectiva interculturalității”, colocviul internaţional Modele teoretice în cercetarea lingvistică actuală Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, 7 iunie 2009.

Încercare de clasificare semantică a adverbelor temporale din limba rusă” colocviul naţional Timpul – axe de interpretare, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, 25 aprilie 2009.

În afara proiectului EDUCATI
“Cuvinte compuse (cu o componentă engleză) în terminologia economică rusă” Sesiune ştiinţifică naţională,Universitatea din Bucureşti, 3 iulie 2010.

“Terminologia comercială rusă din perspectiva împrumuturilor din limba engleză”, Sesiunea Națională de Comunicări Științifice, organizator Universitatea din Bucureşti, 18 septembrie 2009.

“Viaţa lui L.N. Tolstoi în România”, susţinută cu ocazia Mesei rotunde Seara Lev Tolstoi prilejuită de centenarul morţii poetului rus, manifestare organizată la Centrul Cultura Rus din cadrul ASE împreuna cu Școala Rusă de pe lângă Ambasada Federaţiei Ruse în România, 9 decembrie 2010.

“Interculturalitatea ca metodă de predare a limbilor străine”, Sesiune ştiinţifică naţională, organizator Asociația Profesorilor de Limba şi Literatura Rusă din România/Catedra de filologie rusă, Bucureşti, 14 noiembrie 2009.

Publicaţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Variantă de clasificare semantică a adverbelor temporale din limba rusă”, articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Limbi şi Identităţi Culturale”, Alexandra Cuniţă / Marina-Oltea Păunescu / Flavia Florea (coords), Regards croisés sur le TEMPS, Piteşti, Editura Paralela 45, 2011, pp. 69-74.

“Relaţia limbă – civilizaţie şi implicaţiile ei didactice”, articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Limbi şi Identităţi Culturale”, Alexandra Cuniţă / Marina-Oltea Păunescu / Flavia Florea (coords), De la linguistique à la didactique des langues: le problème des modèles linguistiques, Piteşti, Editura Paralela 45, 2011, pp. 189-193.

În afara proiectului EDUCATI
Limba rusă – curs practic, Bucureşti, Editura ASE, 2009 (coautor alături de I. Jurconi, F. Mohanu).

Altele
Participare la proiecte de cercetare în echipă (naţionale sau internaţionale) –sunt membru într-un proiect în derulare (perioada de desfășurare: iulie 2009-iulie 2011). Proiectul are ca scop realizarea unui Dicționar de gestiune financiar-contabilă englez-român/român-englez cu glosar în limbile franceză, germană, rusă, italiană și spaniolă, înregistrat la DCE cu nr.57/9.07.2009, director R. Constantinescu – Ștefănel.

Doctoranzi